منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1398     |     کد : 5747

بازدیدفرمانده محترم سازمان بسیج ازپایگاه شهیدبینائی سازمان فناوری اطلاعات

بازدید فرماندهی محترم سازمان بسیج شهرداری تبریزبه همراه اعضای شورای فرماندهی حوزه یک شهیدصدوقی ازپایگاه شهیدبینائی سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی حوزه یک شهیدصدوقی جناب سرهنگ حاج رحیم ملاحسینی به همراه تنی چندازاعضای شورای سازمان وحوزه یک شهیدصدوقی درسازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تبریزحضوریافته وازنزدیک درجریان فعالیت پایگاه مقاومت شهیدبینائی سازمان فناوری قرارگرفت.