منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 16 تير 1398     |     کد : 5610

طرح بسیج ملی فشارخون

پایگاه مقاومت شهیدبینایی سازمان فناوری طرح کنترل فشارخون برگزار کرد

اجرای طرح کنترل فشارخون در سازمان فناوری توسط پایگاه مقاومت شهید بینایی


بسیج حوزه یک - شهید صدوقی