منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 3 آذر 1397     |     کد : 4563

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج انجام گردید

برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران در سطح بسیجیان شهرداری تبریز توسط پایگاه شهید فیضی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج انجام گردید


پایگاه مقاومت شهید فیضی -سازمان زیبا سازی