منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 22 آبان 1397     |     کد : 4501

مدیرعامل و پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیبا سازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با خانواده شهیدحسن زاده

مدیرعامل و پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیبا سازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با خانواده شهیدحسن زاده دیدار کردند.

مدیرعامل و پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیبا سازی حوزه شهید صدوقی سازمان بسیج شهرداری تبریز با خانواده شهیدحسن زاده دیدار کردند.


پایگاه مقاومت شهید فیضی -سازمان زیبا سازی